Diogelu ac Amddiffyn Plant

Diogelu ac Amddiffyn Plant

Mae diogelwch a lles ein disgyblion a'n staff yn bwysig iawn i ni yn Ysgol Gynradd Dolau. Ein nod yw cefnogi plant sy'n agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Mae ein hysgol wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a bydd yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Rydym yn cydnabod bod gan blant hawl i amddiffyniad, a chefnogir hyn yn ethos cyffredinol ein hysgol.

 

Mae polisi'r ysgol yn berthnasol i holl weithlu'r ysgol, ynghyd â gwirfoddolwyr, llywodraethwyr ac unrhyw gontractwyr sy'n gweithio ar safle'r ysgol. Rydym yn sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio yn yr ysgol wedi cael gwiriad DBS yn briodol am eu haddasrwydd, gan ddefnyddio'r gweithdrefnau Recriwtio Diogel.

 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau allanol i ddiogelu plant.

Pan fydd pryderon efallai y bydd angen atgyfeirio at wasanaethau plant.

 

Mae'r holl staff yn Ysgol Gynradd Dolau yn derbyn hyfforddiant diogelu rheolaidd gan yr Awdurdod Lleol. Mae gennym hefyd bolisi diogelu / amddiffyn plant.

Os oes gan unrhyw un unrhyw bryderon am blant yn ein hysgol, dylent eu codi gydag unrhyw aelod o staff a fydd wedyn yn trosglwyddo'r wybodaeth i'r swyddog diogelu dynodedig.

Gall unrhyw un gysylltu â Thîm Diogelu RhCT i gael cyngor neu arweiniad pellach - 01443 425006


Helpwch ni i gadw ein Plant yn ddiogel (Datganiad Newyddion 13eg Mai 2020).

 

Swyddog Diogelu Dynodedig - Mr Gareth Evans (Pennaeth)
Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig - Miss Nia Pugh (Dirprwy Bennaeth)
Swyddog Diogelu - Miss Amy Ryan (Arweinydd Cyfnod Sylfaen)
Swyddog Diogelu - Mrs Sally-Anne Leyshon (ALNCo)
Llywodraethwr Enwebedig ar gyfer Amddiffyn Plant - Simon Poole / Barry Stephens

Diogelu rhag camdrin ar-lein


Camdrin ar-lein yw unrhyw fath o gamdriniaeth sy'n cael ei hwyluso trwy dechnoleg fel cyfrifiaduron, tabledi, ffonau symudol, consolau gemau a dyfeisiau electronig eraill.
Mae gwybodaeth a chefnogaeth i blant a rhieni / gofalwyr ar gael o nifer o ffynonellau gan gynnwys:
www.thinkuknow.co.uk
www.stopitnow.org.uk
Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein yr NSPCC 0808 8005002

 • Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein
 • Gofynnwch iddyn nhw ddangos rhai o'u hoff gwefannau i chi
 • Dangoswch ddiddordeb mewn pwy yw eu ffrindiau ar-lein
 • Gofynnwch iddyn nhw sut maen nhw'n penderfynu gyda phwy i fod yn ffrindiau
 • Ceisiwch eu cael i fod yn ffrind i chi ar-lein hefyd
 • Cytunwch faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein a'r gwefannau maen nhw'n ymweld â nhw
 • Meddyliwch am osod rheolyddion rhieni ar eu dyfeisiau
 • Codwch y mater o gynnwys amhriodol. Ydyn nhw wedi gweld rhywbeth?
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod sut i adrodd ar gamdrin ar-lein.
 • Mae darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs), fel Virgin Media, TalkTalk, Sky neu BT, yn darparu rheolaethau rhieni ar gyfer gliniaduron, ffonau, tabledi, consolau gemau a dyfeisiau eraill sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd. Mae rheolaethau rhieni yn eich helpu i hidlo neu gyfyngu ar yr hyn y gall eich plentyn ei weld ar-lein.
 • Gwiriwch y gosodiadau preifatrwydd ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eich plentyn i gadw gwybodaeth bersonol yn breifat. Siaradwch â nhw am beth i'w wneud os ydyn nhw'n gweld cynnwys sy'n peri pryder neu'n peri gofid neu os bydd rhywun yn cysylltu â nhw ac yn gwneud iddyn nhw deimlo'n bryderus neu'n anghyfforddus.

  https://www.saferinternet.org.uk/ 
  https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/ 
  https://parentinfo.org/ 

 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC)

Mae gan blant a phobl ifanc 42 o hawliau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig a Hawliau'r Plentyn (UNCRC).

Mae'r 42 hawl hyn yn rhoi i blant a phobl ifanc yr hyn sydd ei angen arnynt i dyfu i fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.

 

I ddarllen crynodeb o bob un, cliciwch yma:

https://www.childcomwales.org.uk/uncrc-childrens-rights/uncrc/