WELCOME

"Our road to success is continually under construction..."

We hope that you enjoy visiting our website and find it both useful and interesting.

At Dolau we have a fantastic staff team who are totally committed to ensuring that every child within our care receives an excellent education, enabling them to achieve their potential.

We are very proud of our bi-lingual uniqueness, which creates such a happy, caring and friendly school. We have developed excellent links with parents and the local community.

Our latest inspection report July 2015 identified a number of excellent and outstanding features. "Nearly all pupils display concern and respect for each other and take exceptional pride in caring for those who are less fortunate than themselves" (Estyn 2015). The report, which you can access from this website, highlighted the commitment shown by everyone who works at the school.

Our mission statement typifies our quest for continual improvement and consequently we are always looking to improve all aspects of the school and not sit back and wait for things to happen.

I am very proud of our school and all it achieves for the children at Dolau. I would like to thank all the parents, staff, governors and children for all their incredible hard work and support in striving to give our children the best possible start in their school experience.

 

Mr G.D. Evans

Headteacher

CROESO

“Ymdrechwn yn gyson i wella’r ysgol...”

Rydyn ni’n mawr obeithio y byddwch chi’n mwynhau ymweld â’n gwefan ac yn ei weld yn adnodd defnyddiol a diddorol.

Rydyn ni’n ffodus iawn yn Dolau bod gennyn ni dîm o staff arbennig sy’n weithgar ac wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau fod pob plentyn o fewn ein gofal yn derbyn yr addysg flaenaf sy’n eu galluogi i gyrraedd eu potensial.

Rydyn ni’n ymfalchïo yn ein dwyieithrwydd, sy’n dod ag elfen unigryw iawn i’n hysgol ac yn helpu i adeiladu awyrgylch hapus, gofalgar a chyfeillgar. Yn ein hymdrech i ymestyn yr ethos yma ymhellach, rydyn ni wedi sefydlu cysylltiadau cadarn gyda rhieni a chymuned yr ysgol.

Amlygwyd nifer o elfennau o ragoriaeth yn ein hadroddiad arolwg diweddaraf gan gynnwys bod “…bron pob disgybl yn dangos parch a phryder tuag at gyd-ddisgyblion ac yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn gofalu am y rhai sy’n llai ffodus nag ydyn nhw…” (ESTYN 2015). Mae’r adroddiad, sydd ar gael yn ei gyfanwaith i weld ar ein gwefan, yn amlygu’r ymrwymiad a ddengys gan bawb sy’n gweithio yn yr ysgol.

Mae ein datganiad cenhadaeth yn nodweddu ein cwest am ddatblygiad a gwelliant ac, o ganlyniad, rydyn ni’n edrych am ffyrdd o wella gwahanol agweddau o’r ysgol yn barhaol yn hytrach nag eistedd a disgwyl i bethau ddigwydd.

Rydw i’n falch iawn o’n hysgol a’r holl mae’n cyflawni i blant yr ardal. Hoffwn ddiolch o waelod calon i’r rhieni, staff, llywodraethwyr a phlant am eu holl waith anhygoel a chefnogaeth ddiflino yn ein hymgyrch i roi’r dechrau gorau posibl i blant sy’n dechrau ym myd addysg.

Mr. G. D. Evans

Pennaeth

OUR VALUES

Cooperation / Cydweithio
Cooperation / Cydweithio
Courage / Dewr
Courage / Dewr
Honesty / Gonest
Honesty / Gonest
Caring / Gofalgar
Caring / Gofalgar
Quality / Ansawdd
Quality / Ansawdd
Responsible / Cyfrifol
Responsible / Cyfrifol