Cefnogaeth

Cefnogaeth

Yma cewch wybodaeth am sut rydyn ni'n cefnogi disgyblion yn yr ysgol,

a syniadau am gefnogi'ch plentyn adre. 

 

 

 Cefnogaeth Dolau

 

"Mae gan yr ysgol system glir a diffiniedig ar gyfer nodi disgyblion y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt. Mae aelodau staff yn adnabod anghenion y disgyblion hyn yn gynnar ac yn rhoi rhaglen gynhwysfawr o strategaethau ymyrraeth hynod effeithiol ar waith y maent yn ei monitro’n drylwyr.

Mae’r ysgol hefyd yn datblygu gallu’r staff i ddarparu cymorth cynlluniedig a thargedig sy’n ymateb yn effeithiol i anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol disgyblion. Mae hon yn nodwedd ragorol yn yr ysgol."

Adroddiad Estyn Gorffennaf 2015

 

 

  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

  http://www.catchup.org.uk/Home.aspx

   

Dyfal Donc

 

 

Dyfeisiwyd ‘Catch Up’ gan Dianna Bentley a Dee Reid ar y cyd gyda Phrifysgol Oxford Brookes, er mwyn codi oedrannau darllen plant 7 ac 8 mlwydd oed. Mae'n targedu plant a’u hoedrannau darllen 12 mis o dan eu hoedran cronolegol. Mae’r brosiect wedi ei throsi i’r gymraeg sef ‘Dyfal Donc’, ac erbyn hyn wedi bod yn llwyddiannus tu hwnt yn Ysgol Dolau ers sawl blwyddyn.  ‘Dyfal Donc/Catch Up’ oedd un o’n nodweddion rhagorol yn ein harolwg gan Estyn yn 2006 ac wedi parhau i fod yn un o'n hymyrraethau cyson a enwir yn ein Harolygiadau gan Estyn 2012 a 2015. Erbyn hyn rydyn ni’n cynnig Dyfal Donc i ddisgyblion o flwyddyn 2 hyd blwyddyn 6 . Seilir pob sesiwn addysgu un-i-un ar batrwm o baratoi ar gyfer darllen, darllen a thrafod y testun gweithgareddau ysgrifennu. Rydyn ni hefyd yn cynnig sesiynau ychwanegol i weithgareddau cyfrifiadurol a gemau, yn ogystal a sesiwn estynedig i ddisgyblion gyda mwy o bwyslais ar ddealltwriaeth pan fo angen. Mae cefnogaeth rhieni yn hanfodol.   

Eleni bydd cyfle i rieni ddod i Noson Agored i drafod cynnydd eu plant gyda Dyfal Donc, yn ogystal a gweithdy er mwyn rhannu syniadau i gefnogi plant adre a mwynhau gweithgareddau darllen gyda nhw.