Diffiniad o AAA

 

Mae gan blentyn anghenion dysgu ychwanegol os oes gan ef/hi anhawster dysgu sy’n gofyn am ddarpariaeth addygiadol arbennig iddo/iddi. Mae darpariaeth addysgiadol arbennig yn golygu: Darpariaeth addysgiadol sy’n ychwanegol i, neu’n wahanol i, y ddarpariaeth gyffredinol sydd mewn lle ar gyfer disgyblion eraill o’r un oedran o fewn ysgolion AALl, heb gynnwys ysgolion arbennig, yn yr ardal.

 

Mae gan blentyn anhawster dysgu os yw ef/hi:

 • Yn ei chael hi llawer yn anoddach i ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un oedran;
 • Gydag anabledd sydd naill ai'n atal neu'n rhwystro'r plentyn rhag defnyddio cyfleusterau addysgol o’r fath a ddarperir ar gyfer plant o'r un oed mewn ysgolion yn ardal yr awdurdod addysg leol;
 • O dan oedran ysgol orfodol ac yn dod o fewn y diffiniad uchod yn (a) neu (b) neu'n gwneud hynny pe na bai darpariaeth addysgol arbennig yn cael ei gwneud ar eu cyfer.

 

Mae Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru - Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2002 yn nodi: 

 • Dylai anghenion plentyn ag anghenion addysgol arbennig gael eu diwallu.
 • Fel rheol, bydd anghenion addysgol arbennig plant yn cael eu diwallu mewn ysgolion neu leoliadau prif ffrwd.
 • Dylid ceisio sicrhau barn y plentyn a'i ystyried.
 • Mae gan rieni ran hanfodol i'w chwarae wrth gefnogi addysg eu plentyn.
 • Dylai plant ag anghenion addysgol arbennig gael mynediad llawn i addysg eang, gytbwys a pherthnasol.

 

Yn Ysgol Gynradd Dolau byddem yn: 

 • Gweithio gyda'r Awdurdod Addysg Leol i sicrhau bod anghenion addysgol arbennig plentyn yn cael eu nodi'n gyflym.
 • Sicrhau fod dymuniadau'r plentyn yn cael eu hystyried wrth ddarparu darpariaeth AAA.
 • Adolygu cynnydd y plentyn yn rheolaidd ac asesu effaith unrhyw ymyrraeth y mae'n ei gael.
 • Gweithio'n agos gyda rhieni a'r holl asiantaethau sy'n ymwneud â'r plentyn.
 • Sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd eu potensial llawn.

 

Fodd bynnag, ym mis Medi 2021 bydd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn dod i rym ac fel ysgol rydym yn gweithio ar sicrhau y bydd hwn yn drosglwyddiad esmwyth.

 

Mae gan y gwefannau isod rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol yngl┼Ěn â'r newidiadau.

 

Y Cod Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/AdditionalLearningNeedsAct/DraftALNCodeEasyReadConsultationDocument.pdf 

 

Y Ddeddf Newydd

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/AdditionalLearningNeedsAct/AdditionalLearningNeedsTransformationProgramme.aspx

 

Gwybodaeth i Rieni

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-06/taflen-ffeithiau-ady-sut-bydd-y-ddeddf-yn-effeithio-ar-blant-pobl-ifanc-a-rhieni-gofalwyr.pdf